اعداد صحیح

به مجموعه‌ی اعداد زیر ،‌ اعداد صحیح یا اعداد درست گویند و آن را با Zنمایش می‌دهند: ::{ ... , 3 , 2 , 1 , 0 , 1- , 2- , 3- , ...} = Z درواقع اعداد صحیح شامل اعداد طبیعی مثبت و اعداد طبیعی منفی و عدد صفر است. این اعداد همانند اعداد طبیعی جزء مجموعه های شمارش پذیر نامتناهی است. شاخه ای از ریاضیات که به مطالعه در مورد ویژگی‌های اعداد صحیح می پردازدنظریه اعداد نام دارد. (بیشتر…)
بیشتر

اتحاد سال اول دبیرستان

در رياضيات اتحادها تساوي هايي هستند که به ازاي هر مقدار عددي از دامنه خود که بجاي متغيرهايشان قرار دهيم همواره برقرار باشند. برای دریافت متن کامل اتحاد سال اول دبیرستان روی کلمه دانلود کلیک فرمایید. تهیه کننده : سمیرا هارونی
بیشتر