گیف های آموزشی

آموزش ریاضی
قضیه فیثاغورث 2 قضیه فیثاغورث 4 قضیه فشار یا ساندویچ برای یک گیاه گوشت خوار قضیه فیثاغورث 1 بهترین سطح شیب دار امواج سینوسی با اشکال هندسی پشت و رو شدن یک حلقه Torus با یک سوراخ رسم تصویر دوبعدی با استفاده از جملات بسط فوریه  
بیشتر