تعیین علامت عبارت درجه۲

تعیین علامت یک عبارت یعنی مشخص کنیم در چه بازه ای مثبت و در چه بازه ای منفی است.

برای تعیین علامت عبارت درجه ۲ باید بدانیم علامت  Δ  به چه صورت است.

۳ حالت وجود دارد:

اگر Δ مثبت باشد دو ریشه داریم که علامت عبارت بین آن دو مخالف a و خارج آن دو موافق علامت a

 اگر Δ  صفر باشد، یک ریشه وجود دارد وعبارت همواره موافق علامت a است.

اگر Δ منفی باشد ریشه ای وجود ندارد و عبارت همواره موافق علامت  a است.

چند مثال از تعیین علامت عبارت ها :

09.1209.1309.10

4 thoughts on “تعیین علامت عبارت درجه۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.